Oglas za popunjavanje radnog mjesta domaćice

 

Na temelju članka 31. Statuta Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članka 7. Pravilnika o radu Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ raspisuje


O  G  L  A  S


za zapošljavanje u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje


radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta – mjesto rada u Rakitju:


1. Domaćica, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme.


Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema za zanimanje hotelijera – ugostitelja, kuhara, konobara ili
slastičara
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
- osnove poznavanja rada na računalu.


Kandidati su dužni priložiti sljedeće isprave:
1. prijavu na oglas
2. životopis (vlastoručno potpisan)
3. domovnica (preslika)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne stariji od 30 dana
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci.


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.


Na oglas se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim
stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49., stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.


Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupan je u Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje koji je objavljen na mrežnoj stranici Ustanove.


Pravovremeno predanom prijavom, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, smatra se:
- prijava zaprimljena u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, neposredno ili putem pošte, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Ustanove
- prijava poslana preporučenom poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Ustanove na adresu:


Ustanova za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Rakitje, Stari hrast 55, 10431 Sveta Nedelja s naznakom “za oglas – domaćica”.


Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Prethodna provjera znanja i sposobnosti i razgovor provode se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za radno mjesto za koje se prijavljuju i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju.


Povjerenstvo za provedbu oglasa koje imenuje ravnatelj Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje provest će prethodnu provjeru sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta iz oglasa, a ovisno o rezultatima ove provjere i razgovor (intervju).


Vrijeme i mjesto održavanja provjere sposobnosti kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici Ustanove za sveobuhvatnu skrb “Tigrovi” najmanje pet dana prije provjere.


Za kandidate koji ne pristupe provjeri sposobnosti i razgovoru, smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru putem mrežne stranice Ustanove.


Prijave se zaprimaju do 10. lipnja 2022. godine.


Napomena: Ovaj Oglas objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 2. lipnja 2022. godine.


Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

 

 

Search

Najave događanja

12.-14.7.
pet-ned
 

2. Memorijalni turnir u boćanju “Josip Jović, Mate Juroš i Mario Glavota” u Drumu kod Imotskog

 

12.7.
petak
 

Biciklistički maraton Imotska krajina

 

15.7.
ponedjeljak
 

13:00 Kreativna radionica - ljekovito bilje

 

23.7.
utorak
 

Biciklistički maraton Erdut

 

  

Informacije o svim aktivnostima i najave dolaska na br. 099 329 5945.

 

 

Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) radi pune funkcionalnosti i boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja suglasni ste s uporabom kolačića. Više informacija pogledajte ovdje..