Oglas za zapošljavanje u Ustanovi – radno mjesto Savjetnik za ekonomsko-financijske poslove i projekte (1 izvršitelj/ica) na određeno puno radno vrijeme

 

URBROJ: 44 - 5 - 2023
Rakitje, 25. 5. 2023

Na temelju članka 31. Statuta Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članka 7. Pravilnika o radu Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ raspisuje se

 

O G L A S


za zapošljavanje u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje

 

radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Savjetnik za ekonomsko-financijske poslove i projekte - 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme - zamjena za komplikacije u trudnoći, rodiljni i roditeljski dopust.

Stručni uvjeti:

 magistar, odnosno stručni specijalist ekonomske struke
 najmanje 2 godine radnog iskustva u struci
 poznavanje rada na računalu.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

 životopis
 dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojne iskaznica ili domovnica)
 dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja: svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi (ako kandidat uz prijavu priloži inozemnu kvalifikaciju, dužan je uz istu dostaviti i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
 dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 30 dana (Elektronički zapis - e-radna knjižica ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka mora sadržavati

i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada - prebivališta i trajanju staža osiguranja)
 dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje dvije godine (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca, a koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornici isprava.

Kandidati/kinje koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan/na je dostaviti dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

U skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dostavljeni dokumenti poslani su slobodnom voljom kandidata/kinja, te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja.

Pravodobno predanom prijavom, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, smatra se:

- prijava dostavljena neposredno ili putem pošte u roku od 8 dana od dana objave oglasa na adresu:
Ustanova za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Rakitje, Stari hrast 55, 10431 Sveta Nedelja s naznakom “za oglas – savjetnik za ekonomsko-financijske poslove i projekte”.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest putem pošte ili elektroničke pošte.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“.

Povjerenstvo za provedbu oglasa koje imenuje ravnatelj Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje provest će prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kinja za obavljanje poslova radnog mjesta iz oglasa, a ovisno o rezultatima ove provjere i razgovor (intervju).

Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i/ili razgovoru (intervjuu), smatrat će se da su povukli/e prijavu na oglas.

Vrijeme i mjesto održavanja provjere sposobnosti kandidata/kinja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Ustanove za sveobuhvatnu skrb “Tigrovi” najmanje pet dana prije provjere.

Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe provjeri sposobnosti i razgovoru, smatrat će se da su povukli/e prijavu na oglas.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru pisano putem pošte ili elektroničkom poštom.

Prijave se dostavljaju do 2. 6. 2023. godine.

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25. 5. 2023. godine.

 

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

 

Search

Najave događanja

13.6.
četvrtak
 

13:00  Radionica keramike

 

15.6.
subota
 

od 9:00  “Put svijetla – veterani gradu” - likovna kolonija u Kloštar Ivaniću

 

19.6.
srijeda
 

12:30  Projekt “Domovinski rat – Josip Jović” – završni čin ovogodišnjeg projekta (postrojavanje i podjela majica u Policijskoj školi “Josip Jović”)

 

19.6.
srijeda
 

16:00-20:00  Likovna radionica

 

20.6.
četvrtak
 

13:00 Radionica keramike

 

27.6.
četvrtak
 

13:00 Radionica izrade sapuna (u partnerstvu s Udrugom za promicanje inkluzije) u Zagrebu, Bleiweisova 15

 

 

 

Informacije o svim aktivnostima i najave dolaska na br. 099 329 5945.

 

 

1. likovna kolonija

"TIGROVI ZA VUKOVAR"

Virtualna izložba

likovnih radova

 

katalog naslovnica2

(kliknite na sliku za pregledavanje virtualne izložbe)

 

 

foto albumi

 

 

Partneri

 

HP HRVATSKA POSTA LOGO NOVI FINAL za SPONZORSTVO 01a

 

hr sume

 

zagrebacka zupanija logo 220

Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) radi pune funkcionalnosti i boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja suglasni ste s uporabom kolačića. Više informacija pogledajte ovdje..