NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje

 

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 33. Statuta Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Upravno vijeće Ustanove raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

-  najmanje tri godina radnog iskustva na upravljačkim poslovima

-  stručne, radne i organizacijske sposobnosti

-  znanje jednog stranog jezika

- da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda ili sustava e-Građani koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave na natječaj).

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

- životopis

            - presliku domovnice

            - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili drugi vjerodostojni dokaz)

            - dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda HZMO-a, ne starija od 1 mjeseca od podnošenja prijave na natječaj)

- uvjerenje nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana od podnošenja prijave na natječaj).

 

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja na temelju javnog natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Nepravodobne, nepotpune prijave i prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja podnositelji prijava će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Izabrani kandidat dužan je po konačnosti odluke o imenovanju dostaviti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta.

 

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Prijave se dostavljaju na adresu:

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, Stari hrast 55, Rakitje, 10431 Sveta Nedelja, s naznakom „natječaj za ravnatelja“.

 

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja u skladu sa  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

 

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

Najave događanja

6.12.
utorak
 

17:00  Sveti Nikola

 

7.12.
srijeda
 

16 - 20  Likovna radionica 

 

16.12.
petak
 

17:00  Božićni šahovski turnir

 

20.12.
utorak
 

9:30 - 11:30  Projekt Tigar

 

21.12.
srijeda
 

16 - 20  Likovna radionica 

 

 

 

Informacije o svim aktivnostima i najave dolaska na br. 099 329 5945.

1. likovna kolonija

"TIGROVI ZA VUKOVAR"

Virtualna izložba

likovnih radova

 

katalog naslovnica2

(kliknite na sliku za pregledavanje virtualne izložbe)

 

 

foto albumi