NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje

 

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 33. Statuta Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Upravno vijeće Ustanove raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

-  najmanje tri godina radnog iskustva na upravljačkim poslovima

-  stručne, radne i organizacijske sposobnosti

-  znanje jednog stranog jezika

- da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda ili sustava e-Građani koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave na natječaj).

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

- životopis

            - presliku domovnice

            - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili drugi vjerodostojni dokaz)

            - dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda HZMO-a, ne starija od 1 mjeseca od podnošenja prijave na natječaj)

- uvjerenje nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana od podnošenja prijave na natječaj).

 

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja na temelju javnog natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Nepravodobne, nepotpune prijave i prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja podnositelji prijava će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Izabrani kandidat dužan je po konačnosti odluke o imenovanju dostaviti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta.

 

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Prijave se dostavljaju na adresu:

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, Stari hrast 55, Rakitje, 10431 Sveta Nedelja, s naznakom „natječaj za ravnatelja“.

 

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja u skladu sa  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

 

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

Search

Najave događanja

29.9.
petak
 

Projekt Tigar (konferencija „Kreativni puls“)

30.9.
subota
 

Rekreacijska biciklijada, svetonedeljska jezera

Odgođeno!

15./16.10.
ned/pon
 

Biciklistički maraton Rakitje - Vukovar

21./22.10.
sub/ned
 

Biciklistički maraton Rakitje - Škabrnja

28./29.10.
ned/pon
 

Biciklistički maraton Rakitje - Trokut

12.11.
nedjelja
 

Biciklistički maraton Rakitje - Saborsko

18.11.
subota
 

Planinarski izlet na Klek (Gorski kotar)

 

 

Informacije o svim aktivnostima i najave dolaska na br. 099 329 5945.

1. likovna kolonija

"TIGROVI ZA VUKOVAR"

Virtualna izložba

likovnih radova

 

katalog naslovnica2

(kliknite na sliku za pregledavanje virtualne izložbe)

 

 

foto albumi

 

 

Partneri

 

HP HRVATSKA POSTA LOGO NOVI FINAL za SPONZORSTVO 01a

 

hr sume