USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB

T I G R O V I

Najave događanja

14.5.
četvrtak

Online informativna radionica "Nutricionizam i kuhanje".  Opširnije...

 

 

 

Informacije o svim aktivnostima na br. 099 329 5946.

  

zakon o braniteljima

 

 

foto albumi

 

 

Oglas za zapošljavanje u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb Tigrovi

 
Na temelju članka 31. Statuta Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članka 7. Pravilnika o radu Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ raspisuje

OGLAS

za zapošljavanje u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje

radi popunjavanja sljedećih radnih mjesta – mjesto rada u Rakitju:

1. Savjetnik za pravne poslove i projekte, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme,

Stručni uvjeti:
- magistar, odnosno stručni specijalist pravne struke;
- najmanje 2 godine radnog iskustva u struci;
- poznavanje rada na računalu

2. Savjetnik za ekonomsko-financijske poslove i projekte, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme

Stručni uvjeti:
- magistar, odnosno stručni specijalist ekonomske struke;
- najmanje 2 godine radnog iskustva u struci;
- poznavanje rada na računalu

3. Savjetnik za socijalnu skrb, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme,

Stručni uvjeti:
- magistar, odnosno stručni specijalist socijalne struke;
- najmanje 2 godine radnog iskustva u struci;
- poznavanje rada na računalu.

4. Administrativni referent, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme,

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili opće struke;
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;
- poznavanje rada na računalu.

5. Domar, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme,

Stručni uvjeti:
- strukovna škola tehničkog smjera;
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;
- položen vozački ispit B kategorije;
- osnove poznavanje rada na računalu.

6. Domaćica, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme,

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema za zanimanje hotelijera-ugostitelja, kuhara, konobara ili slastičara;
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;
- osnove poznavanje rada na računalu.

Kandidati su dužni priložiti sljedeće isprave:

1. prijavu na natječaj
2. životopis (vlastoručno potpisan)
3. domovnica (preslika)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe)
4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne stariji od 30 dana
5. preslika vozačke dozvole za toč. 5.
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“, br: 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Opis poslova i popis zadaća za tražena radna mjesta dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, objavljenom na mrežnoj stranici Ustanove.

Pravovremeno predanom prijavom, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, smatrat će se:
- prijava zaprimljena u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje , neposredno ili putem pošte, u roku od 8 dana od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“ .
- prijava poslana preporučenom poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“, na adresu:

Ustanova za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Rakitje, Stari Hrast 55, 10431 Sveta Nedelja s naznakom “Za oglas – navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru putem mrežnih stranica Ustanove.

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“