USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB

T I G R O V I

Najave događanja

14.5.
četvrtak

Online informativna radionica "Nutricionizam i kuhanje".  Opširnije...

 

 

 

Informacije o svim aktivnostima na br. 099 329 5946.

  

zakon o braniteljima

 

 

foto albumi

 

 

Oglas za zapošljavanje u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb "Tigrovi"

 

Na temelju članka 31. Statuta Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članka 7. Pravilnika o radu Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ raspisuje

 

OGLAS

 

za zapošljavanje u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje

 

radi popunjavanja sljedećih radnih mjesta – mjesto rada u Rakitju:

 

 1. Savjetnik za pravne poslove i projekte, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme,

 

Stručni uvjeti:

- magistar, odnosno stručni specijalist pravne struke;

- najmanje 2 godine radnog iskustva u struci;

- poznavanje rada na računalu.

 1. Savjetnik za ekonomsko-financijske poslove, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme

Stručni uvjeti:

- stručni prvostupnik ekonomije;

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

- poznavanje rada na računalu

 1. Administrativni referent, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme,

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili opće struke;

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

- poznavanje rada na računalu.

 1. Referent za tehničke poslove, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme,

Stručni uvjeti:

- strukovna škola tehničkog smjera;

- najmanje 3 godina radnog iskustva u struci.

 1. Referent za poslove skrbi o korisnicima, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme,

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema;

- 1 godina rada u struci;

- poznavanje rada na računalu.

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

 

 1. prijavu na natječaj
 2. životopis (vlastoručno potpisan)
 3. domovnica (preslika)
 4. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe)
 5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne stariji od 30 dana
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“, br: 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na  web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

 

Opis poslova i popis zadaća za tražena radna mjesta dostupan je u Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje te Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, objavljenima na mrežnoj stranici Ustanove.

Pravovremeno predanom prijavom, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, smatrat će se:

- prijava zaprimljena u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, neposredno ili putem pošte, u roku od 8 dana  od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“.

- prijava poslana preporučenom poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“, na adresu:

Ustanova za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Rakitje, Stari Hrast 55, 10431 Sveta Nedelja s naznakom “Za oglas –  navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Razgovor i prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto za koje se prijavljuju i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju.

Kandidati koji ne pristupe razgovoru i provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru putem mrežnih stranica Ustanove.

 

 

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“