Oglas za zapošljavanje - domaćica

 

Na temelju članka 31. Statuta Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članka 7. Pravilnika o radu Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ raspisuje

 

OGLAS

 

za zapošljavanje u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje

 

radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta – mjesto rada u Rakitju:

  • Domaćica, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme

Stručni uvjeti:

      - srednja stručna sprema za zanimanje hotelijera – ugostitelja, kuhara, konobara ili

         slastičara;

      - najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

      - osnove poznavanja rada na računalu

 

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

 

1. prijavu na natječaj

2. životopis (vlastoručno potpisan)

3. domovnica (preslika)

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)

4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne stariji od 30 dana

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv  kandidata ne vodi kazneni postupak -  ne starije od 6 mjeseci

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“, br: 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na  web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

 

Opis poslova i popis zadaća za tražena radna mjesta dostupan je u Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje te Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, objavljenima na mrežnoj stranici Ustanove.

 

Pravovremeno predanom prijavom, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, smatrat će se:

- prijava zaprimljena u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, neposredno ili putem pošte, u roku od 8 dana  od dana objave oglasa na stranicama Ustanove

- prijava poslana preporučenom poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Ustanove na adresu:

 

Ustanova za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Rakitje, Stari Hrast 55, 10431 Sveta Nedelja s naznakom “Za oglas –  navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje”.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Razgovor i prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto za koje se prijavljuju i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju.

Kandidati koji ne pristupe razgovoru i provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru putem mrežnih stranica Ustanove.

 

 

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

Najave događanja

6.12.
utorak
 

17:00  Sveti Nikola

 

7.12.
srijeda
 

16 - 20  Likovna radionica 

 

16.12.
petak
 

17:00  Božićni šahovski turnir

 

20.12.
utorak
 

9:30 - 11:30  Projekt Tigar

 

21.12.
srijeda
 

16 - 20  Likovna radionica 

 

 

 

Informacije o svim aktivnostima i najave dolaska na br. 099 329 5945.